Αποκάλυψη! Έτσι θα γίνουν οι φοροέλεγχοι-Ποιοι είναι οι στόχοι της ΑΑΔΕ

εφορία
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI

Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οριστικοποίησε τις φορολογικές υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα μέσα στο 2018, από όλους του ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ποιοι είναι αναλυτικά οι φορολογικοί έλεγχοι που θα «τρέξουν» εντός του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή ορίζει ουσιαστικά τα κριτήρια επιλογής των 24.750 ελέγχων, που έχουν προγραμματιστεί από από την ΑΑΔΕ για το 2018.

Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων χρησιμοποιώντας δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.

Οι φορολογικοί έλεγχοι στους οποίους έχει δοθεί προτεραιότητα, κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται, αναφέρεται στην υπ. αρ. ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 2018 απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Τρίζει ο «κολοσσός»! Βουτιά 2,5% για το Facebook

Με βάση τα κριτήρια ελέγχου, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων μη προτεραιοποιημένων, υποχρεούνται, το αργότερο εντός 20 ημερών από την ανάρτηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων της υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προκρινόμενη υπόθεση σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά της, συνεκτιμώντας και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται.

Φορολογικοί έλεγχοι – Οι άμεσες προτεραιότητες

Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη ολοκληρώνονται άμεσα οι κάτωθι υποθέσεις προς έλεγχο:

1. Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

2. Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 387 του ν. 4512/2018.

3. Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

4. Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

Ωράριο καταστημάτων: Έτσι θα λειτουργήσουν το Πάσχα

5. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

6. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis και τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 της παρούσας.

7. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, των οποίων ο έλεγχος βρίσκεται σε τελικό στάδιο την 28.2.2018 κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 389 του ν. 4512/2018, ήτοι κατά την ως άνω ημερομηνία έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή αίτημα παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ..

Οι δύο τελευταίες κατηγορίες

8. Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

9.Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης.

Φορολογικοί έλεγχοι – Οι παραγραφόμενες υποθέσεις

Σε ότι αφορά στις υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή, οι εντολές και οι οδηγίες της ΑΑΔΕ είναι σαφείς, ώστε να ελεγχθούν πριν παραγραφούν στο τέλος του 2018. Συγκεκριμένα τονίζει πως ανάλογα με τη χρονολογία και την κατηγορία της υπόθεσης ελέγχονται ως εξής:

– Για ελεγχόμενες χρήσεις 2002 και μετά, ελέγχονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν. 2238/1994, δηλαδή αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος

– Για ελεγχόμενες χρήσεις 2007 και μετά, ελέγχονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α’ της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν. 2238/1994, εάν δηλαδή υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία.

Στάση εργασίας σήμερα στους δήμους για τους συμβασιούχους

– Για ελεγχόμενες χρήσεις 2012 και 2013, ελέγχονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν. 2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και μετά με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013, δηλαδή υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή.

Όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ