ΕΔΟΕΑΠ: «Ναι» στην αλλαγή του Καταστατικού του Οργανισμού

Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων- μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο , τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού.

Επί του συνολικού αριθμού μετόχων -μελών που λαμβάνεται υπ’ όψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες εκατόν δέκα (10.110), ψήφισαν έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά (6.127).

Οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, έλαβαν:

ΝΑΙ: πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαεννέα (5.619)

ΟΧΙ: τριακόσια πενήντα (350)

ΛΕΥΚΑ: εκατόν δεκαπέντε (115)

ΑΚΥΡΑ: σαράντα τρία (43).

Συνεπώς, οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, έλαβαν αριθμό ψήφων που υπερβαίνει την απαιτούμενη εκ του Καταστατικού πλειοψηφία των 3/4 των ψηφισάντων, δηλαδή αριθμό μεγαλύτερο των 4.596 ψήφων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ