Η Lidl Hellas μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα

Στη Lidl Hellas κάνουμε καθημερινά πράξη τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο αύριο.

Έχοντας βασικό μας πυλώνα στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρεία μας, εξασφάλισε από τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας Protergia της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Πράσινα Πιστοποιητικά (εγγυήσεις προέλευσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας) για το 96,76 % της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε στο σύνολο των εγκαταστάσεων της, το χρονικό διάστημα 1-9-2016 έως 1-6-2017, με δικαίωμα επέκτασης (option) της σύμβασης μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το Πράσινο Πιστοποιητικό αποτελεί τη βεβαίωση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον πελάτη που έχει
επιλέξει το συγκεκριμένο προϊόν, ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στην
εγκατάστασή του έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3468/2006 και της υπ’ αριθ. υπουργικής απόφασης
Δ6/Φ1/οικ.8786/06.05.2010, ΦΕΚ 646 Β’ /14.05.2010)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ