Απάτες, δωροδοκίες, λαθρεμπόριο εφοριακών αποκάλυψε η ΑΑΔΕ

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής

Απάτες, δωροληψίες, λαθρεμπόριο, χρήση πλαστού πτυχίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα είναι μερικά από τα λαβράκια, που έβγαλαν οι έλεγχοι που έκανε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Επίσης εντοπίστηκαν υπάλληλοι που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα εισοδήματα, άλλοι που είχαν διαπράξει ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα, ενώ παραπέμφθηκαν 31 στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό και 84 στο δευτεροβάθμιο.

Αναλυτικά από τα στοιχεία για το 2017 προκύπτει ότι διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 36 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και 96 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, καλύπτοντας το 102,86% και 101,05% των αντίστοιχων ετήσιων στόχων.

Από τους ανωτέρω 132 ελέγχους δεν δικαιολογείται απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για οκτώ (8) υπαλλήλους. Οι υποθέσεις τους διαβιβάσθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναφορικά με το πλήθος των διενεργηθέντων εντολών για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους υπηρεσίες, για το έτος 2017, διενεργήθηκαν 142 έλεγχοι ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, επιτυγχάνοντας ποσοστό 101,4% έναντι του ετήσιου στόχου των 140 ελέγχων.

Επίσης, το έτος 2017 διενεργήθηκαν 41 επιτόπιοι έλεγχοι στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές ή μικτά κλιμάκια με επικεφαλείς Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, έλεγχο της λαθρεμπορίας και πρόληψης παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., επιτυγχάνοντας ποσοστό 102,5% έναντι του ετήσιου στόχου των 40 ελέγχων.

Από τους ανωτέρω 142 ελέγχους, στους είκοσι επτά (27), προέκυψαν ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα για συνολικά τριάντα (30) υπαλλήλους και οι υποθέσεις τους διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εισαγγελέα, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ), για τις κατά νόμο ενέργειές τους.

Επίσης, κατά τους 41 επιτόπιους ελέγχους, στους τέσσερις (4), προέκυψαν ζητήματα ελλιπούς τήρησης διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, ή και παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων, διενεργήθηκαν έρευνες, προκαταρκτικές εξετάσεις – Ε.Δ.Ε, κατά περίπτωση και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τις δικές τους ενέργειες.

Κατά το έτος 2017, εκδόθηκαν εκατόν εξήντα οκτώ (168) εντολές, που αφορούσαν έρευνες, Προκαταρκτικές Εξετάσεις και Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, στοχευμένους Διαχειριστικούς Ελέγχους, για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε, καθώς και Καταλογισμούς. Επίσης εκδόθηκαν και σαράντα μία (41) εντολές επιτόπιων ελέγχων σε δομές τις Α.Α.Δ.Ε., ήτοι συνολικά διακόσια εννιά (209) εντολές. Μεταξύ άλλων αφορούσαν:

 • Μία αυτόφωρη σύλληψη
 • 16 υποθέσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας
 • 24 υποθέσεις κατόπιν καταγγελιών.
 • Σε 95 περιπτώσεις υπήρξε πορισματική έκθεση
 • 41 επιτόπιους ελέγχους

Καταγγελίες

Το Γραφείο καταγγελιών της Διεύθυνσης, κατά το έτος 2017 υποδέχτηκε 250 καταγγελίες – αναφορές – πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες καταγγέλλεται, αναφέρεται ή αναγράφεται, ότι έχουν τελεσθεί πειθαρχικά παραπτώματα ή ποινικά αδικήματα, εκ μέρους υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.

Από το σύνολο των προαναφερθεισών καταγγελιών, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν (εντός του 2017) 244 καταγγελίες.

Παράλληλα το 2017 παραπέμφθηκαν 31 υπάλληλοι στο Α’ Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο και 84 υπάλληλοι στο Β’ Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ειδικότερα:

 • Πέντε (5) υποθέσεις εκκρεμούν στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης
 • Για εννέα (9) υπαλλήλους εκκρεμούν ερωτήματα θέσης ή όχι σε δυνητική αργία, ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου
 • 16 υπάλληλοι παραπέμθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο (1 υπάλληλος είχε συνταξιοδοτηθεί)
 • Σε τρεις (3) υποθέσεις, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για τα αδικήματα της: ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος, υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος, χρήση πλαστού εγγράφου κατ΄ εξακολούθηση
 • Σε μία (1) υπόθεση, εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση σε βαθμό κακουργήματος για τα αδικήματα της: απάτης, ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
 • Σε επτά (7) Υποθέσεις δεν γνωστοποιήθηκε άσκηση ποινικής δίωξης

Ογδόντα επτά (87) υποθέσεις ξεκίνησαν βάσει της γνωστοποίησης της ποινικής δίωξης από την αρμόδια εισαγγελία. Από αυτούς οι 79 υπάλληλοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου για τα πειθαρχικά παραπτώματα: αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς, παράβασης καθήκοντος κατά τον Π.Κ., χρήση πλαστού πτυχίου, απόκτηση οικονομικού οφέλους, λαθρεμπορία και οι 76 υπάλληλοι έχουν τεθεί σε υποχρεωτική αργία.

Τα αδικήματα των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Τα Ενδεικτικά Πειθαρχικά Παραπτώματα, όπως τα καταγράφει η έκθεση της ΑΑΔΕ είναι:

α) Παράβαση καθήκοντος κατά τον Π.Κ. ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους,

β) Απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ’ αφορμής αυτών,

γ) αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός της υπηρεσίας,

δ. κατάθεση, χρήση, συμπερίληψη και διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως.

Τέλος, τα  Ενδεικτικά Ποινικά Αδικήματα είναι:

 • απάτη,
 • απιστία,
 • δωροληψία,
 • ενεργητική δωροδοκία,
 • εκβίαση,
 • υπεξαίρεση,
 • ψευδής βεβαίωση,
 • λαθρεμπορία,
 • χρήση πλαστού πτυχίου,
 • παράβαση καθήκοντος,
 • νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Την επιχείρηση έλεγχος των ελεγκτών βάζει σε κίνηση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ενώ το κυνήγι κατά της φοροδιαφυγής συνεχίζεται με εντατικότερους ρυθμούς και χρήση νέων «εργαλείων», η ηγεσία της ΑΑΔΕ διαπιστώνει ότι για να είναι αποτελεσματική η προσπάθεια, δεν αρκούν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων: Πρέπει να περνούν από «ψιλό κόσκινο» και οι υπάλληλοι και τα στελέχη της, που βρίσκονται διαρκώς μπροστά σε «πειρασμούς» και μπορεί να ενδώσουν για να αποκομίσουν προσωπικό όφελος.

Ξεκινά λοιπόν μια «επιχείρηση καθαρά χέρια», όπου ελεγχόμενοι θα είναι οι ελέγχοντες εφοριακοί και λοιποί φορολογικοί υπάλληλοι. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ θα έχει πολλή δουλειά καθώς το 2017 εντοπίστηκε πληθώρα ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

Μεταξύ των αδικημάτων που έχουν καταγραφεί είναι η απάτη, η απιστία, η δωροληψία, η εκβίαση, η ψευδής βεβαίωση, το ξέπλυμα χρήματος και η χρήση πλαστού πτυχίου.

Οι διαπιστώσεις οδήγησαν τη ηγεσία της ΑΑΔΕ, να πυκνώσει τους στοχευμένους ελέγχους στο προσωπικό της κατά το 2018. Στο πλαίσιο αυτό  προγραμμάτισε για φέτος:

 • Διενέργεια 28 εσωτερικών ελέγχων (κατ΄ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), σε διαδικασίες των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
 • Διενέργεια 35 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Α.Α.Δ.Ε.
 • Διενέργεια 95 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.

Διενέργεια 140 ελέγχων, για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καταλογισμών των ευθυνομένων, οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο πριν την 22.03.2017, καταλογισμών αυτών, καθώς και εκκρεμών καταλογισμών κατά την ως άνω ημερομηνία.

Διενέργεια 40 επιτόπιων αιφνιδιαστικών επισκέψεων – ελέγχων, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., από Οικονομικούς Επιθεωρητές, για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, πρόληψης και αποκάλυψης τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων.

Διεκπεραίωση τουλάχιστον του 85% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται στη γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ